Algemene voorwaarden

Preambule

Eroplek.nl dient als platform waar personen met elkaar in contact kunnen komen. Eroplek.nl dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de website van Elsas Media en/of door gebruik te maken van een door een derde aangeboden Dienst.

Artikel 1 Definities

1.1 Elsas Media: de eenmanszaak, Elsas Media, statutair gevestigd te Klipperweg 16 1113GW Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 54499526. BTW: NL199442228B02. Bereikbaar op info@eroplek.nl
1.2 Gebruiker(s): een natuurlijk persoon die de Website van Elsas Media gebruikt en over een Profiel beschikt.
1.3 Profiel: een persoonlijk profiel van een Gebruiker, welke de Gebruiker zelf aanmaakt en aanvult met persoonlijke gegevens.
1.4 Website: de website van Elsas Media, te bereiken via https://www.eroplek.nl. 1.5 Aanbieder: een natuurlijk- of rechtspersoon die op de Website een Dienst aanbiedt. 1.6 Dienst: een door de Aanbieder aangeboden/uitgevoerde dienst of activiteit waar een Gebruiker gebruik van maakt of deelneemt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Elsas Media deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elsas Media en de Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.3 Elsas Media behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Elsas Media overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier één maand voorafgaand van op de hoogte. Gebruikers staat het vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding

3.1 Aanmelding bij Elsas Media is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.
3.2 De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke)gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan Elsas Media door deze gegevens in zijn profiel aan te passen.

Artikel 4 Profiel

4.1 Iedere Gebruiker bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke Profiel verkregen kan worden.
4.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, is Elsas Media gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen. 4.3 De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de
inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Gebruiker worden gedaan. 4.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, zonder dat dit de Gebruiker toegerekend kan worden, dient de Gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan Elsas Media te melden.
4.5 Elsas Media is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden.
4.6 De Gebruiker vrijwaart Elsas Media van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Gebruiker.
4.7 Profielen waar binnen een periode van zes maanden niet wordt ingelogd, zullen worden verwijderd.

Artikel 5 Diensten

5.1 Elsas Media is op geen enkele wijze betrokken bij Diensten die worden aangeboden op de Website. Elsas Media aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die een Gebruiker mocht lijden als gevolg van een Dienst.
5.2 Eventuele verschuldigde betalingen voor een Dienst worden zonder tussenkomst van Elsas Media door de Gebruiker aan de Aanbieder voldaan.
5.3 De Gebruiker dient zich te gedragen conform deze voorwaarden en eventuele meegedeelde aanwijzingen van Aanbieder gedurende de Dienst. Indien een Gebruiker deze verplichting niet nakomt is Aanbieder gerechtigd de Diensten op te schorten of te beëindigen, zonder dat Aanbieder daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Gebruiker.
5.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door Aanbieder te leveren Diensten. De Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker

6.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Elsas Media
6.2 De Gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.
6.3 De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Elsas Media aan de Gebruiker zal melden.
6.4 De Gebruiker dient oprecht te handelen richting Elsas Media en andere Gebruikers. 6.5 De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Elsas Media en andere Gebruikers.
6.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Elsas Media en andere Gebruikers. De Gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.
6.7 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Elsas Media te gebruiken voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.
6.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
6.9 Het is de Gebruiker niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Elsas Media of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.
6.10 Het is de Gebruiker verboden om persoonlijke gegevens, waarmee Gebruikers buiten Elsas Media om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de Website te plaatsen.
6.11 De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.
6.12 Indien de Gebruiker handelt met een bepaling in artikel 6, heeft Elsas Media het recht het Profiel van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8, zonder dat Elsas Media gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade.

Artikel 7 Persoonsgegevens

7.1 Elsas Media kan de door Gebruiker opgegeven persoonsgegevens verstrekken aan derden, zonder hier voorafgaand nadere toestemming voor te vragen.
7.2 Elsas Media handelt te allen tijden in overeenstemming met het gehanteerde privacy statement. Door gebruik te maken van de door Elsas Media aangeboden diensten verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de bepalingen uit het privacy statement.

Artikel 8 Beëindiging

8.1 Gebruikers kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website. 8.2 Het Profiel zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Elsas Media worden verwijderd.
8.3 Elsas Media is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien de Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Gebruiker op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Elsas Media.
8.4 Elsas Media is gerechtigd een Profiel te verwijderen zonder de Gebruiker daar vooraf schriftelijk over te informeren.
8.5 Indien Elsas Media overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat het recht van Elsas Media om eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Elsas Media kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Gebruiker.
9.2 Elsas Media aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Gebruikers op de Website. 9.3 Elsas Media kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Gebruikers van de website.
9.4 Elsas Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Gebruikers of derden.
9.5 In het geval Elsas Media aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Gebruiker van verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de Gebruiker Elsas Media vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Elsas Media.
9.6 Elsas Media is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Elsas Media ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Elsas Media of diens licentiegevers.
10.2 De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van Elsas Media mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Elsas Media nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
10.3 Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Elsas Media, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Elsas Media van ten minste duizend Euro. Elsas Media behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
10.4 Door een afbeelding of overig materiaal te plaatsen of toe te voegen verleent de Gebruiker Elsas Media een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepbaar en sublicentieerbaar recht en een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepbare en sublicentieerbare licentie voor het vermenigvuldigen, distribueren, openbaar maken, verzenden, wijzigen, aanpassen, tentoonstellen, verkopen en in licentie geven.
10.5 De Gebruiker mag geen afbeeldingen of overige materiaal plaatsen die inbreuk maken op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten zoals die bestaan onder de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschil

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en Elsas Media is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 De Gebruiker en Elsas Media zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.3 Klachten van een Gebruiker zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling genomen worden Elsas Media, waarbij Elsas Media er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.
11.4 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, zal uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen tussen Elsas Media en de Gebruiker.